Ponowne / drugie / wyłożenie do publicznego wglądu projektu.
Dodane przez admin dnia Październik 09 2019 16:31:10


Ponowne / drugie / wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ROGOŹNIK w zakresie dokonanych zmian wynikających z rozstrzygnięcia uwag przez Wójta Gminy Nowy Targ złożonych do pierwszego wyłożenia.Informuję wszystkich mieszkańców Rogoźnika o ponownym ( drugim ) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Rogoźnik” ,sporządzanego na podstawie Uchwały nr XXXVI/390/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru: „Rogoźnik”.

Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14 października 2019 r. do 13 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, w Sali obrad nr 002 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniem odbędzie się w dniu 13 listopad 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, w Sali obrad nr 002 godzinach: 15:00-16:00.

CZYTAJ WIĘCEJ

Rozszerzona zawartość newsa
Ponowne / drugie / wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ROGOŹNIK w zakresie dokonanych zmian wynikających z rozstrzygnięcia uwag przez Wójta Gminy Nowy Targ złożonych do pierwszego wyłożenia.Informuję wszystkich mieszkańców Rogoźnika o ponownym ( drugim ) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Rogoźnik” ,sporządzanego na podstawie Uchwały nr XXXVI/390/2014 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru: „Rogoźnik”.

Projekt ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14 października 2019 r. do 13 listopada 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, w Sali obrad nr 002 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniem odbędzie się w dniu 13 listopad 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, w Sali obrad nr 002 godzinach: 15:00-16:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Nowy Targ na adres: Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2019 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej, podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy, należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 28 listopada 2019 r. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Nowy Targ na adres: Urząd Gminy Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ lub na adres e-mail: sekretariat@ugnowytarg.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2019 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Nowy Targ.

Kazimierz Zubek
Sołtys Rogoźnika

Rogoźnik 09.10.2019 r.